Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub

Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub
(ďalej len „pravidlá“)

1. 1. Úvodné ustanovenia

Vernostný program Blažek klub (ďalej len „klub“) je program pre zákazníkov spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o., IČO:35917962 , so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.34659/B („ďalej len Blažek Slovakia, s.r.o.“), ktorá je prevádzkovateľom siete vlastných prevádzok (ďalej len „značkové predajne Blažek“ či jednotlivo „značková predajňa Blažek“) a internetového obchodu Blažek Slovakia, s.r.o. (ďalej len „internetový obchod“) na internetových stránkach www.blazek.sk. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o.. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú vyplnením a potvrdením tlačenej alebo on-line prihlášky, prípadne iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

2. Vznik členstva v Blažek klube

Členom klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá úplne a riadne vyplní tlačenú prihlášku do Blažek klubu alebo on-line registračný formulár a ktorá vysloví súhlas so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub a vyjadrí svoj Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do databázy zákazníkov zriadenej a spravovanej spoločnosťou Blažek Slovakia, s.r.o., ako správcom týchto osobných údajov.

Po vyplnení tlačenej prihlášky alebo on-line registračného formulára do Blažek klubu je zákazníkovi (ďalej len „člen klubu“) založený jeho zákaznícky účet. Každý člen klubu má možnosť prístupu ku svojmu klubovému účtu na internetových stránkach www.blazek.sk. Na získanie takéhoto prístupu musí člen klubu uviesť svoju e-mailovú adresu.

Prihlášku do Blažek klubu je možné na požiadanie získať v každej značkovej predajni Blažek. On-line registráciu je možné vykonať prostredníctvom registračného formulára na internetových stránkach www.blazek.sk.

3. Odmeny v Blažek klube

Členovia klubu sú odmeňovaní podľa výšky kreditov, ktoré získajú za svoje nákupy formou Reward card. Za každý nákup v značkových predajniach Blažek alebo v internetovom obchode Blažek sú členovi klubu pripísané na jeho zákaznícky účet kredity. Jeden kredit člen klubu obdrží za stanovenú čiastku zaplatenú pri nákupe podľa prepočítacieho koeficientu podľa úrovne svojho členstva v Blažek klube. Aktuálne prepočítacie koeficienty pre jednotlivé úrovne členstva sú vždy uvedené na www.blazek.sk a dostupné sú aj v značkových predajniach Blažek. Príslušný počet kreditov za daný nákup sa pridelí na zákaznícky účet člena klubu najneskôr do 72 hodín od uskutočnenia nákupu. Jeden získaný kredit má hodnotu 1EUR. Minimálny počet kreditov nutných na vydanie Reward card je 15 kreditov. Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. môže na základe splnenia určitých predom stanovených podmienok prideliť členom Blažek klubu bonusové kredity.

Pri odstúpení od právneho úkonu (najčastejšie od kúpnej zmluvy), za ktorý boli členovi pripísané kredity na zákaznícky účet, alebo pri zneužití zákazníckej karty Blažek, si spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo stornovať zodpovedajúci počet kreditov pripísaných na zákaznícky účet člena klubu.

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. si v prípade podozrenia na zneužitie zákazníckej karty Blažek či v prípade podozrenia na chybné pripísanie kreditov na zákaznícky účet člena klubu ďalej vyhradzuje právo obmedziť vydanie Reward card či stornovať už pridelené kredity. O obmedzení vydania Reward card či o stornovaní kreditov bude člen klubu vždy písomne uzrozumený.

Odvolaním Súhlasu so spracovaním osobných údajov zaniká členstvo člena klubu v Blažek klube a doposiaľ nazbierané kredity prepadajú v prospech spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o..

4. Zákaznícka karta Blažek

Zákaznícku kartu Blažek získa zákazník (člen klubu) ihneď po vyplnení tlačenej prihlášky v ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek. V prípade on-line registrácie prostredníctvom registračného formuláru na internetových stránkach www.blazek.sk získa zákazník (člen klubu) zákaznícku kartu Blažek dodatočne v ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek ihneď po vyplnení tlačenej prihlášky. Zákaznícka karta sa následne priradí k zákazníckemu účtu v Blažek klube.

Každému členovi klubu môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta Blažek. Člen klubu musí zákaznícku kartu Blažek predložiť pred nákupom, bez predloženia zákazníckej karty Blažek nemožno uplatniť žiadnu z výhod členstva v Blažek klube - s výnimkou postupu podľa článku „Registrácia nákupov bez zákazníckej karty Blažek“.

V prípade straty zákazníckej karty Blažek môže člen klubu v ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek vyplniť novú prihlášku a získať novú kartu, ktorá sa na žiadosť člena klubu priradí k jeho účtu v Blažek klube. Vydaním novej zákazníckej karty Blažek zostávajú v platnosti doposiaľ nazbierané kredity za uskutočnené nákupy evidované na účte člena.

5. Reward card

Na vydanie Reward card je nutné získať aspoň 15 kreditov. Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. vydá v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy člen klubu získal pätnásty kredit na svoj účet, Reward card v hodnote 15EUR. Túto kartu pošle na korešpondenčnú adresu člena Blažek klubu. Námietky proti správnosti a úplnosti vyúčtovania kreditov, ako aj námietky pri nedoručení Reward card, možno uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od dátumu vydania Reward card, ktorý je uvedený na účte člena klubu dostupnom po prihlásení na internetových stránkach www.blazek.sk. Pokiaľ budú námietky člena klubu proti správnosti a úplnosti vyúčtovania kreditov či nedoručenia Reward card uznané ako oprávnené, doručí spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. členovi klubu novú Reward card do jedného mesiaca od doručenia námietok.

Reward card nemožno vymeniť za finančnú hotovosť, má platnosť tri mesiace od dátumu vydania, pokiaľ nie je na karte uvedené inak. Možno ju uplatniť v ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek v Slovenskej republike, okrem outletových predajní. Reward card nemožno kombinovať na jeden kus tovaru s ďalšími zľavami. Na každej Reward card je uvedená hodnota a dátum, do ktorého môže byť uplatnená. Reward card je možné uplatniť len pri súčasnom predložení zákazníckej karty Blažek príslušnej k účtu, ku ktorému bola Reward card vydaná. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré sú dôvodom na neuznanie Reward card, zamestnanci značkovej predajne Blažek Reward card neprijmú.

6. Neuznanie Reward card

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo Reward card neprijať, pokiaľ:

  1. Reward card je vydaná k inému zákazníckemu účtu než predložená zákaznícka karta Blažek,
  2. vypršala doba platnosti Reward card,
  3. identifikačné číslo alebo dátum platnosti uvedené na Reward card sú nečitateľné,
  4. Reward card nemá predpísané ochranné prvky alebo je viditeľne poškodená, najmä údaje na karte sú prepísané či pozmenené,
  5. Reward card by bola použitá v rozpore so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub.

7. Registrácia nákupov bez zákazníckej karty Blažek

V prípade, že člen Blažek klubu nepredloží pri nákupe v značkovej predajni Blažek svoju zákaznícku kartu Blažek, je možné tento nákup spätne načítať (registrovať) a získať tak za tento nákup kredity. Člen klubu prinesie originál nákupného dokladu a svoju zákaznícku kartu Blažek do jedného mesiaca od uskutočnenia nákupu bez zákazníckej karty Blažek do akejkoľvek značkovej predajne Blažek. Zamestnanci predajne tento nákup spätne načítajú (zaregistrujú). O spätné načítanie (registráciu) nákupu a kreditov je možné požiadať v lehote do jedného mesiaca od uskutočnenia nákupu aj na e-mailovej adrese klub@blazek.sk. V oboch prípadoch je však možné pripočítať maximálne jeden nákup uskutočnený v jednom kalendárnom dni.

8. Zánik členstva v Blažek klube

Členstvo v Blažek klube zaniká, pokiaľ:

  1. člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške,
    2. člen klubu zneužil výhody, ktoré mu Blažek klub poskytuje, alebo sa dopustil iného jednania v rozpore so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub,
  2. na žiadosť člena klubu,
  3. člen klubu odvolá Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo dôjde k zániku tohto Súhlasu iným spôsobom.

O zániku členstva v Blažek klube bude člen klubu písomne informovaný – okrem prípadu zániku členstva z dôvodu, keď člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške.

9. Zmena hesla na prístup do zákazníckeho účtu člena Blažek klubu

V prípade straty hesla (zabudnuté heslo) na prihlásenie do zákazníckeho (používateľského) účtu člena Blažek klubu je možné získať nové heslo kliknutím na odkaz „Neviete svoje heslo“ v sekcii „Prihlásenie“ na internetových stránkach www.blazek.sk. V prípade podozrenia, že heslo na prístup do zákazníckeho (používateľského) účtu člena Blažek klubu je známe neoprávnenej osobe, je člen klubu povinný heslo zmeniť v sekcii „Zmena údajov“ po prihlásení do používateľského účtu na internetových stránkach www.blazek.sk.

10. Záverečné ustanovenia

Aktuálne znenie Všeobecných pravidiel vernostného programu Blažek klub je dostupné na internetových stránkach www.blazek.sk a je vyvesené v značkových predajniach Blažek.

Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá vzťahujúce sa na Blažek klub, najmä pravidlá upravujúce činnosť Blažek klubu a členstvo v Blažek klube, ako aj všetky ďalšie pravidlá spojené s Blažek klubom vydané pred dátumom 24. 5. 2018. Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub nahrádzajú tiež pravidlá uvedené na prihláške člena do Blažek klubu, ktorá bola registrovaná pred dátumom účinnosti týchto Všeobecných pravidiel vernostného programu Blažek klub.

Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

Blažek klub
Kontaktní údaje: P. O. Box 82, 225 82 Praha 025
infolinka: +420 220 873 100 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora)
e-mail: klub@blazek.sk

Blažek Slovakia s.r.o.
so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
IČ: 35917962
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599

Korespondenční adresa:
Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice
e-mail: info@blazek.cz
www.blazek.sk