Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub


(ďalej len „pravidlá“)

Úvodné ustanovenia

Vernostný program Blažek klub (ďalej len „klub“) je program pre zákazníkov spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o., IČO:35917962, so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.34659/B („ďalej len Blažek Slovakia, s.r.o.“), ktorá je prevádzkovateľom siete vlastných prevádzok (ďalej len „značkové predajne Blažek“ či jednotlivo „značková predajňa Blažek“) a internetového obchodu Blažek Slovakia, s.r.o. (ďalej len „internetový obchod“) na internetových stránkach www.blazek.sk. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú vyplnením a potvrdením tlačenej alebo on-line prihlášky, prípadne iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

Vznik členstva v Blažek klube

Členom klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá úplne a riadne vyplní tlačenú prihlášku do Blažek klubu alebo on-line registračný formulár a ktorá vysloví súhlas so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub a vyjadrí svoj Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do databázy zákazníkov zriadenej a spravovanej spoločnosťou Blažek Slovakia, s.r.o., ako správcom týchto osobných údajov.

Po vyplnení tlačenej prihlášky alebo on-line registračného formulára do Blažek klubu je zákazníkovi (ďalej len „člen klubu“) založený jeho zákaznícky účet. Každý člen klubu má možnosť prístupu ku svojmu klubovému účtu na internetových stránkach www.blazek.sk. Na získanie takéhoto prístupu musí člen klubu uviesť svoju e-mailovú adresu.

Prihlášku do Blažek klubu je možné na požiadanie získať v každej značkovej predajni Blažek. On-line registráciu je možné vykonať prostredníctvom registračného formulára na internetových stránkach www.blazek.sk.

Odmeny v Blažek klube

Každý nákup uskutočnený v značkových predajniach Blažek alebo v internetovom obchode Blažek je evidovaný na zákazníckom účte člena klubu. Podľa celkovej výšky nákupov je každý člen klubu zaradený do jednej zo štyroch úrovní členstva (3 star, 4 star, 5 star, Chairman), získava odmeny vo forme Reward card a čerpá ďalšie výhody spojené s danou úrovňou členstva. Aktualizácia úrovne členstva prebieha denne na základe všetkých nákupov uskutočnených za predchádzajúcich 24 mesiacov. Aktuálny prehľad všetkých výhod pre jednotlivé úrovne členstva je vždy uvedený na internetových stránkach www.blazek.sk a tiež vo všetkých značkových predajniach Blažek.

Do celkovej výšky nákupov, ktoré sa evidujú na zákazníckom účte člena klubu, sa započítava aj odstúpenie od kúpnej zmluvy, tj. návrat tovaru zakúpeného v značkových predajniach Blažek alebo v internetovom obchode Blažek.

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade podozrenia na zneužitie zákazníckeho účtu obmedziť vydanie Reward card a obmedziť čerpanie ďalších výhod spojených s členstvom v Blažek klube. O obmedzení vydania Reward card a o obmedzení čerpania ďalších výhod bude člen klubu vždy písomne vyrozumený.

Pri zániku alebo ukončení členstva člena klubu v Blažek klube zaniká k dátumu ukončenia členstva nárok na pridelenie odmien a čerpanie všetkých ďalších výhod spojených s členstvom v Blažek klube.

Zákaznícka karta Blažek

Bezprostredne po registrácii do Blažek klubu je každému členovi Blažek klubu súčasne so založením zákazníckeho účtu vygenerovaná tiež virtuálna zákaznícka karta. Číslo zákazníckej karty nájde každý člen klubu na svojom zákazníckom účte po prihlásení na zákaznícky účet v sekcii "Prihlásenie" na internetových stránkach www.blazek.sk. Každému členovi klubu môže byť vygenerované iba jedno číslo zákazníckej karty.

Člen klubu musí preukázať svoje členstvo v Blažek klube predložením čísla zákazníckej karty pred kúpou. Bez identifikácie zákazníckeho účtu člena Blažek klubu nie je možné uplatniť v značkových predajniach Blažek žiadnu z výhod členstva v Blažek klube. Pri nákupoch v internetovom obchode Blažek na stránkach www.blazek.sk je pre čerpanie výhod spojených s členstvom v Blažek klube takisto nutná identifikácia člena Blažek klubu a to prihlásením na zákaznícky účet člena klubu.

Reward card

Podľa aktuálnej úrovne členstva a vyšších nákupov získava člen klubu odmeny formou Reward card. Reward card sa generujú každý prvý deň v mesiaci z nákupov a návratov za dva predchádzajúce kalendárne mesiace, pričom nákupy sa počítajú iba z prvého z dvoch mesiacov a návraty sa počítajú z oboch mesiacov. Reward card je následne odoslaná na korešpondenčnú adresu člena klubu.

Minimálna hodnota nákupov pre získanie Reward card je 400 Eur. Ak hodnota nákupov nedosahuje tejto minimálnej hodnoty, potom sú nákupy prevedené do ďalšieho obdobia. Do ďalšieho obdobia je prevedený tiež zostatok nákupov v prípade, že pre vygenerovanie Reward card nebola využitá celková výška nákupov uskutočnených v danom období.

Námietky proti správnosti a úplnosti vyúčtovania, ako aj námietky pri nedoručení Reward card je možné uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od dátumu vydania Reward card, ktoré je uvedené na zákazníckom účte člena klubu, ktorý je dostupný po prihlásení v sekcii "Prihlásenie" na internetových stránkach www. blazek.sk. Pokiaľ budú námietky člena klubu proti správnosti a úplnosti vyúčtovania či nedoručenia Reward card uznané ako odôvodnené, doručí spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. členovi klubu novú Reward card do jedného mesiaca od doručenia námietok.

Reward card je platná dva mesiace od dátumu vydania, pokiaľ nie je priamo Reward card alebo na zákazníckom účte člena klubu uvedené inak. Možno ju uplatniť v ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek v Slovenskej republike, okrem outletových predajní a e-shopu. Reward card nie je možné kombinovať u jedného kusu tovaru s ďalšími zľavami. Reward card nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť, nie je možné ju použiť na nákup darčekových finančných poukážok a služieb.

Na každej Reward card je uvedená hodnota zľavy a dátum, do ktorého môže byť uplatnená. Reward card je viazaná k zákazníckemu účtu, ku ktorému bola vydaná a možno ju preto uplatniť len na nákup, ktorý je viazaný k rovnakému zákazníckemu účtu. Akékoľvek nezrovnalosti a rozpory medzi zákazníckym účtom, ku ktorému bola Reward card vydaná a účtom, na ktorý má byť nákup s uplatnením Reward card zaevidovaný, sú dôvodom pre neuznanie Reward card a zamestnanci značkovej predajne Blažek takú Reward card neprijmú.

Neuznanie Reward card

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo Reward card neprijať, pokiaľ:
Reward card je vydaná k inému zákazníckemu účtu než ku ktorému má byť uplatnená;
vypršala doba platnosti Reward card;
identifikačné číslo alebo dátum platnosti sú nečitateľné;
Reward card nemá predpísané ochranné prvky alebo je viditeľne poškodená, najmä údaje na karte sú prepísané či pozmenené;
člen klubu získal Reward card v rozpore so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub.

Registrácia nákupov bez zákazníckej karty Blažek

V prípade, že člen Blažek klubu nepredloží pred nákupom v značkovej predajni Blažek číslo svojej zákazníckej karty Blažek, je možné tento nákup dodatočne načítať (registrovať) na zákaznícky účet v lehote do jedného mesiaca od uskutočnenia nákupu.

O dodatočné načítanie (registráciu) nákupu môžete požiadať na ktorejkoľvek značkovej predajni Blažek po predložení originálu nákupného dokladu a čísla zákazníckej karty Blažek. O dodatočné načítanie (registráciu) nákupu je možné požiadať aj na e-mailovej adrese klub@blazek.sk zaslaním čísla predajného dokladu a čísla zákazníckej karty Blažek. V oboch prípadoch je však možné pripočítať maximálne jeden nákup uskutočnený v jednom kalendárnom dni.

Nákup je na zákaznícky účet dodatočne načítaný v lehote 7dní od podania žiadosti.

Aktualizácia kontaktných údajov

V prípade zmeny kontaktných údajov člena klubu je člen klubu tieto kontaktné údaje povinný aktualizovať na svojom zákazníckom účte v sekcii "Zmena údajov" po prihlásení na zákaznícky účet na internetových stránkach www.blazek.sk.

Zmena hesla pre prístup na zákaznícky účet člena Blažek klubu

V prípade straty hesla (zabudnuté heslo) pre prihlásenie na zákaznícky účet člena klubu je možné získať nové heslo kliknutím na odkaz "Neviete svoje heslo" v sekcii "Prihlásenie" na internetových stránkach www.blazek.sk. V prípade podozrenia, že heslo pre prístup na zákaznícky účet člena klubu je známe neoprávnenej osobe, je člen klubu povinný heslo zmeniť v sekcii "Zmena údajov" po prihlásení na zákaznícky účet na internetových stránkach www.blazek.sk.

Zánik členstva v Blažek klube

Členstvo v Blažek klube zaniká, pokiaľ:
člen klubu poskytol pri registrácii do Blažek klubu nesprávne údaje;
člen klubu zneužil výhody, ktoré mu Blažek klub poskytuje, alebo sa dopustil iného jednania v rozpore so Všeobecnými pravidlami vernostného programu Blažek klub;
na žiadosť člena klubu;
člen klubu odvolá Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo dôjde k zániku tohto Súhlasu iným spôsobom.

O zániku členstva v Blažek klube bude člen klubu písomne informovaný – okrem prípadu zániku členstva z dôvodu, keď člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške.

Záverečné ustanovenia

Všetky odmeny v rámci Blažek klubu, najmä Reward card nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub, obzvlášť všetky prepočítavacie koeficienty. Členovia Blažek klubu budú o týchto zmenách informovaní v značkových predajniach Blažek (vyvesením aktuálna verzia Všeobecných pravidiel vernostného programu Blažek klub) a na internetových stránkach www.blazek.sk. Spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť činnosť Blažek klubu. Dátum ukončenia činnosti klubu bude oznámená v značkových predajniach Blažek a na internetových stránkach www.blazek.sk. Ak člen klubu realizoval do dátumu ukončenia činnosti klubu nákupy vo výške nutné pre vygenerovanie Reward card, poskytne členovi klubu spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. zodpovedajúci počet Reward card podľa platných prevodných koeficientov. V takom prípade je nutné Reward card uplatniť do 2 mesiacov od dátumu ukončenia činnosti Blažek klubu. Zostatok nákupov, za ktoré nebola Reward card vystavená, zaniká ku dňu zániku Blažek klubu.

Aktuálne znenie Všeobecných pravidiel vernostného programu Blažek klub je dostupné na internetových stránkach www.blazek.sk a vo všetkých značkových predajniach Blažek.

Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá vzťahujúce sa na Blažek klub, najmä pravidlá upravujúce činnosť Blažek klubu a členstvo v Blažek klube, ako aj všetky ďalšie pravidlá spojené s Blažek klubom vydané pred dátumom 22. 3. 2020. Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub nahrádzajú tiež pravidlá uvedené na prihláške člena do Blažek klubu, ktorá bola registrovaná pred dátumom účinnosti týchto Všeobecných pravidiel vernostného programu Blažek klub.

Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu Blažek klub sú platné a účinné od 22. 3. 2020.

Blažek klub, Kontaktní údaje: P. O. Box 82, 225 82 Praha 025, infolinka: +420 220 873 100 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora), e-mail: klub@blazek.sk

Blažek Slovakia s.r.o., so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČ: 35917962, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 12599

Korešpondenčná adresa: Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: info@blazek.cz, www.blazek.sk