Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vernostného programu Blažek klub

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vernostného programu Blažek klub

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že moje kontaktné údaje, uvedené v registračnom formulári, sú správne, a taktiež vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov s cieľom zaradenia do databázy zákazníkov zriadenej a spravovanej spoločnosťou Blažek Slovakia s.r.o., IČO:35917962 , so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.34659/B, email: info@blazek.sk (ďalej len „Blažek Slovakia, s.r.o.), ako správcom týchto osobných údajov. Osobné údaje sú spracované manuálne i automatizovane. Medzi spracovávané údaje patria osobné údaje v rozsahu registračného formulára a údaje vzniknuté členstvom vo vernostnom programe Blažek klub, záznamy pohybov na webe spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o. (tzv. cookies), dáta o objednávkach, nákupoch a informácie o platbách. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania členstva v Blažek klube a po ukončení členstva na dobu nevyhnutnú s cieľom ochrany oprávnených záujmov správcu a na vysporiadanie vzťahov z ukončenia členstva (archivácia, atď.).

Beriem na vedomie, že udelením tohto súhlasu a po dobu jeho trvania sa stávam členom Blažek klubu a môžem čerpať všetky výhody z toho vyplývajúce. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o., na e-mailovej adrese dpo@blazek.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká Republika.

Blažek Slovakia s.r.o. ako správca spracováva osobné údaje tiež prostredníctvom svojich spracovateľov, pričom súhlasím, že spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. je oprávnená moje osobné údaje týmto spracovateľom poskytnúť, a to v rozsahu nevyhnutnom pre stanovený účel spracovania. Spracovateľmi sa podľa predchádzajúcej vety rozumejú hlavne osoby poverené správou databázy osobných údajov alebo zaistením jej technického riešenia. Zoznam spracovateľov, ktorým spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. aktuálne sprístupňuje osobné údaje na ďalšie spracovanie, je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o..

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z dňa 29.novembra 2017 máte právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania a ich kategórií, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe spracovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Ďalej máte právo žiadať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak pominul účel ich spracovania. Ak sú osobné údaje predávané do tretej krajiny, máte právo byť o tom informovaný/á, ako aj o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na predanie.

Ďalej máte právo požadovať predanie všetkých osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytol/a spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o. na základe svojho súhlasu alebo s cieľom uzavretia zmluvy. Na Vašu žiadosť Vám tieto informácie poskytneme bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

Pokiaľ sa domnievate, že je spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, ste oprávnený/á vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, hlavne potom požadovať obmedzenie spracovania, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán štátnej správy, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Podrobné pravidlá vernostného programu Blažek klub a ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na www.blazek.sk.