Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok internetového obchodu Blažek Slovakia s.r.o. (ďalej len „Internetový obchod“), ako aj neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, že s nimi súhlasí a vyslovene ich prijíma.

 

 1. Zodpovednosť za vady, záruka - reklamačný poriadok

  (výňatok z Obchodných podmienok – článok 8)

  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí Predmetu predaja, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka ak je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

  2. Kupujúci vykoná kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí Predmetu predaja.

   Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom

  3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Predmet predaja je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že Predmet predaja má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, opisované Predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé. Ak Predmet predaja pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Predmet predaja uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Predmetu predaja, alebo jeho opravou, prípadne aby Predávajúci poskytol Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny; v prípade podstatného porušenia zmluvy má Kupujúci tiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  4. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je Predávajúcim na Tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci riadne prevzal dodaný Predmet predaja. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie do termínu, kedy bol Kupujúci povinný Predmet predaja prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného Predmetu predaja, začne záručná doba plynúť odznova, a to od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje iba na vymenenú súčasť Predmetu predaja.

  5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu predaja ( ďalej len „reklamácia“ ) podľa § 622 a 623 ObčZ.

   Podľa §622 ObčZ., ak Predmet predaja má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Predmetu predaja, alebo ak sa vada týka len súčasti Predmetu predaja, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Predmetu predaja alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Predmet predaja za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

   Podľa § 623 ObčZ., ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet predaja mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, no Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Predmet predaja riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Predmetu predaja.

    

  6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu predaja, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  7. V prípade uplatnenia práva na odstránenie vady opravou Predmetu predaja, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku.

   Ak nebola reklamácia vybavená opravou Predmetu predaja v lehote do 30 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja za nový bezvadný alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Kupujúci, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád Predmet predaja riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí Predmet predaja vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

   Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

   Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie - Predmetu predaja, Predávajúcim dôjde neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

  8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

   Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom

  9. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že Predmet predaja bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania Predmetu predaja.

  10. V ostatnom upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým potom nároky Kupujúceho z vád Predmetu predaja, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ. Lehota 30 kalendárnych dní na vybavenie reklamácie podľa ustanovenia ods. 8.7 Obchodných podmienok sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

   Spoločné ustanovenia

  11. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese kontaktného miesta, na adrese sídla Predávajúceho alebo v ktorejkoľvek značkovej predajni Predávajúceho v Slovenskej republike na adresách uvedených na www.blazek.sk. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním Predmetu predaja môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie Predmetu predaja a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

  12. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, Predmet predaja, dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja a označí reklamovanú vadu Predmetu predaja. Kupujúci k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný Predmet predaja v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja sa Kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

    

  13. Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, kedy uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, a po vybavení reklamácie vystaví potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania.

  14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku, ako aj v dôsledku nevhodnej údržby a používania v rozpore so stanoveným účelom. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z Kúpnej ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.

  15. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností Tovaru, z neodborného používania Predmetu predaja alebo nesprávnej manipulácie s Predmetom predaja Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

  16. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Predmet predaja odoslať Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie Kupujúci pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na túto adresu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie Predmet predaja prevziať. Ak je Kupujúci s prevzatím Predmetu predaja v omeškaní, potom je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením Predmetu predaja, a to v paušálnej sume 4 EUR za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné Kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, tak odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie, je Predávajúci oprávnený a splnomocnený v mene Kupujúceho zabezpečiť likvidáciu Predmetu predaja.

  17. Ak Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je Predávajúci povinný odoslať Predmet predaja Kupujúcemu iba s podmienkou, že mu Kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

  18. Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

    

 2. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov – ak kupujúcim je Spotrebiteľ, vybavovanie sťažností a

  podnetov

  (výňatok z Obchodných podmienok – článok 9)

  1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015

   Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako

   „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    

  2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

   1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

   2. presné označenie Predávajúceho,

   3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

   4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

   5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

   6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

   Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho www.blazek.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

   a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

  3. Kupujúci sa môže so svojou sťažnosťou, resp. podnetom týkajúcim sa porušenia jeho práva, obrátiť na Predávajúceho, príp. na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava.