Pravidlá spracovania osobných údajov

Pravidlá spracovania osobných údajov

Informačné memorandum spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o.

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás o tom, ako v spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje. Zmyslom Informačného memoranda je poskytnúť Vám informácie hlavne o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov. Spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o., IČO:35917962 , so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.34659/B („ďalej len Blažek Slovakia, s.r.o.“), ktorá je prevádzkovateľom siete vlastných prevádzok (ďalej len „značkové predajne Blažek“ či jednotlivo „značková predajňa Blažek“) a internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“) na internetových stránkach www.blazek.sk, je ako správca osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. získava osobné údaje zákazníkov v rozsahu objednávkového formulára a registračného formulára do Blažek klubu, dostupného buď on-line na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o., alebo v tlačenej podobe prihlášky do Blažek klubu, dostupnej v značkových predajniach Blažek.

2. Oprávnenie spoločnosti Blažek k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje z titulu udeleného súhlasu s cieľom zaistiť riadne fungovanie Blažek klubu, z titulu uzatvorenej zmluvy s cieľom plniť práva a povinnosti spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. voči zákazníkom (ako napríklad dáta o objednávkach, nákupoch a informácie o platbách) a oprávnených záujmoch spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. (ako napríklad spracovanie osobných údajov na štatistické účely, informovanie zákazníkov o aktivitách spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o., záznamy pohybov na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. (tzv. cookies), predchádzanie hackerských útokov a pod.), a to počas doby trvania členstva v Blažek klube a po ukončení členstva na dobu nevyhnutnú s cieľom ochrániť oprávnené záujmy správcu a na vysporiadanie vzťahov z ukončenia členstva (archivácia atď.), Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. je tiež oprávnená spracovávať osobné údaje z titulu plnenia právnej povinnosti s cieľom splniť povinnosti uložené spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. verejnoprávnymi predpismi.

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. je ďalej oprávnená spracovávať osobné údaje na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. je oprávnená osobné údaje spracovávať na účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú realizácia marketingových aktivít, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík týkajúcich sa nákupného správania a posielanie obchodných oznámení či pozvánok na akcie poriadané spoločnosťou Blažek Slovakia, s.r.o.. Analýzy vzťahujúce sa k nákupnému správaniu a správaniu v rámci Blažek klubu spočívajú predovšetkým vo vyhodnocovaní zákazníckych dát s cieľom vhodného prispôsobenia ponuky produktov a skvalitnenia poskytovaných služieb, a to vrátane profilovania. Profilovaním rozumieme spracovanie osobných údajov v podobe hodnotenia niektorých osobných aspektov, ako napríklad osobných preferencií, záujmov a nákupného správania. Využitie tohto postupu umožňuje spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. efektívne komunikovať so zákazníkmi, hlavne oslovovať ich s ponukou tovarov a služieb, ktoré ich naozaj zaujímajú.

Na základe udeleného súhlasu je ďalej spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. oprávnená vykonávať automatizované spracovanie osobných údajov (teda bez akéhokoľvek zásahu človeka – na spracovanie sa využívajú výhradne automatické prostriedky), pričom takéto automatizované spracovanie môže mať vplyv na ponuky a/alebo benefity určené pre konkrétneho zákazníka. Takéto automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov marketingového spracovania osobných údajov, hlavne pri cielení zvláštnych ponúk a výhod zákazníkom. V dôsledku toho môžu jednotliví členovia Blažek klubu obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu byť dostupné iba vybraným zákazníkom.

Záujemcovia o členstvo vo vernostnom programe Blažek klub a členovia Blažek klubu nemajú povinnosť svoje osobné údaje spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. poskytnúť. V takom prípade je však spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. oprávnená nezaregistrovať záujemcu do Blažek klubu, resp. členstvo vo vernostnom programe zrušiť. Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. je oprávnená zrušiť členstvo vo vernostnom programe i v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Uvedeným postupom nie je zákazníkom žiadnym spôsobom odopretá možnosť nakupovať tovar a využívať služby spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o..

3. Predávanie osobných údajov

Spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. môže osobné údaje predávať tretím stranám za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ je predanie nevyhnutné na zaistenie riadneho fungovania Blažek klubu, spoločnostiam skupiny Blažek alebo ďalším osobám za podmienok udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Na základe poverenia spoločnosťou Blažek Slovakia, s.r.o. môžu byť osobné údaje spracované spracovateľmi v Slovenskej Republike i v zahraničí, a to v rozsahu nevyhnutnom pre stanovený účel spracovania. Spracovateľmi podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú hlavne osoby poverené správou databázy osobných údajov alebo zaistením jej technického riešenia, ďalej marketingové agentúry, prevádzkovatelia call centier a poskytovatelia poštových a doručovacích služieb. Zoznam spracovateľov, ktorým spoločnosť Blažek Slovakia, s.r.o. aktuálne sprístupňuje osobné údaje na ďalšie spracovanie, je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o..

4. Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z dňa 29.novembra 2017 máte právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania a ich kategórií, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe spracovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov.

Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. svoje osobné údaje, má tiež právo:

a) požadovať od spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania;
b) na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné;
c) ak sú osobné údaje predávané do tretej krajiny, byť o tomto informovaný/á, ako aj o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na predávanie;
Na Vašu žiadosť Vám tieto informácie poskytneme bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.
d) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistuje žiadny iný́ právny dôvod na ich spracovanie;
Odvolať súhlas je možné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o., na e-mailovej adrese dpo@blazek.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká Republika.
Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o. svoje osobné údaje, má ďalej právo:
e) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov z titulu oprávneného záujmu a plneniu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
f)vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Uvedené práva môžu zákazníci uplatňovať elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Blažek Slovakia, s.r.o., na e-mailovej adrese dpo@blazek.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká Republika.

Prijímanie elektronických obchodných oznámení je možné zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán verejnej správy, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk). Informácie ohľadom ochrany osobných údajov možno získať aj na telefónnej infolinke +420 220 873 100 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora) alebo u poverenca na ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese dpo@blazek.sk.

Zoznam spracovateľov