Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

pre internetový obchod (e-shop) BLAŽEK SLOVAKIA

Podmienkou nákupu v internetovom obchode BLAŽEK SLOVAKIA je akceptácia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku internetového obchodu kupujúcim v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

1.   Úvodné ustanovenia

1.1.     Prevádzkovateľom internetového obchodu je predávajúci - obchodná spoločnosť Blažek Slovakia s.r.o. so sídlom Bratislava, Einsteinova18, PSČ 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro vložka 34659/B, identifikačné číslo 35917962, DIČ: 2021937720, bankové spojenie: ČSOB, a.s., č. ú.: 4020048966/8210, IBAN: SK9075000000004020048966, BIC:CEKOSKBX, e-mail: eshop@blazek.sk, kontaktné korešpondenčná  adresa:  Blažek Praha a.s., Ortenovo nám. 16, 170 00  Praha 7, Česká republika,  tel.: +420 220 873 100 (hovorné  sa  účtuje podľa cenníka príslušného operátora),  zaoberajúci sa najmä výrobou a predajom textílií, textilných výrobkov, odevov, odevných doplnkov, odevných ozdôb a obuvi.

1.2.     Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto serveri sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3.     Tieto obchodné podmienky sú súčasťou ponuky predaja tovaru predávajúcim  a platia pre objednávanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4.     Komunikácia s kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.

1.5.     Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim sa budú spravovať  právom platným v Slovenskej republike.

1.6.     Činnosť prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

 

2.   Definície pojmov

2.1      „Obchodné podmienky“ – sú tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový obchod (e-shop) BLAŽEK SLOVAKIA.

2.2       „Internetový obchod“ – je server na adrese www.blazek.sk, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje nákup a predaj tovaru predávajúceho.

2.3      „Tovar“ – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v internetovom obchode, najmä textílie, textilné výrobky, odevy, odevné doplnky, odevné súčasti, odevné ozdoby a obuv. Každá hnuteľná vec je v ponuke internetového obchodu označená názvom a objednávacím číslom a je vyobrazená na fotografii. Táto fotografia je ilustračná, pričom platí, že najmä nezohľadňuje všetky farebné ani veľkostné varianty, v ktorých je tovar v internetovom obchode ponúkaný. Pri každom tovare je takisto uvedená jeho špecifikácia a úžitkové vlastnosti, prípadne aj farebné a veľkostné zhotovenie a ďalšie parametre a vlastnosti tovaru.

2.4      „Predávajúci“ – Blažek Slovakia, s.r.o.

2.5      „Kupujúci“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka tovaru. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.6      „Podnikateľ“ – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

2.7      „Spotrebiteľ“ – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.8      „Kúpna zmluva“ – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie tovaru za kúpnu cenu. Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet predaja a kupujúci sa zaväzuje predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace, týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením
§ 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl.. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

2.9      „Predmet predaja“ – tovar vybraný kupujúcim z ponuky internetového obchodu, ktorý kupujúci kupuje na základe kúpnej zmluvy.

2.10    „Kúpna cena“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj tovaru a ktorá je uvedená v ponuke internetového obchodu pri tovare, a to vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.11    „Náklady na odoslanie“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za odoslanie tovaru (doprava, poštovné, balné) do miesta určenia, vo výške uvedenej v aktuálnom sadzobníku nákladov na odoslanie.

2.12    „Miesto určenia“ – miesto, ktoré kupujúci označí pri uzatváraní kúpnej zmluvy ako miesto, kam má predávajúci odoslať predmet predaja.

2.13    „Kontaktné miesto“ – Logistické centrum Blažek, Pointparks D8, hala DC05, Ke Zdibsku 620, 250 66 Zdiby, Česká republika,  tel.: +420 284 682 396 (hovorné  sa  účtuje podľa cenníka príslušného operátora),  e-mail: eshop@blazek.cz.

 

3.    Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.    Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je predávajúcim o prijatí objednávky automaticky informovaný elektronickou poštou. Táto informácia o prijatí objednávky je akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné aj vtedy, keď kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu alebo ju zadá v chybnom formáte. Predávajúci je v závislosti od charakteru obchodu oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak v takom prípade kupujúci objednávku požadovaným spôsobom nepotvrdí v stanovenom termíne, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva za neuzatvorenú.

3.2.    Kúpna zmluva je, s ďalej uvedenou výnimkou, uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje kupujúceho, druh tovaru, konfekčnú veľkosť tovaru, materiálový variant tovaru, miesto určenia, kúpnu cenu tovaru, spôsob platby  a súhlas s obchodnými podmienkami a odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom webových stránok www.blazek.sk. a odoslanou informáciou o prijatí objednávky.  Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

3.3.    Predávajúci informuje kupujúceho, že ponuka tovaru internetového obchodu môže obsahovať aj tovar ktorý nie je na sklade, a to najmä z dôvodu časového odstupu aktualizácie ponuky po zrealizovaných predajoch tovaru. Ak po uzatvorení kúpnej zmluvy vyjde najavo, že dodanie predmetu predaja nie je možné, lebo predmet predaja nejestvuje a nie je možné ho zaobstarať, alebo dodanie predmetu predaja síce je možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, a to najmä v prípadoch, keď predmet predaja nie je na sklade, je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho. V takom prípade je kupujúci aj predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení a kupujúci už zaplatil kúpnu cenu,  je predávajúci povinný v lehote do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu.

 

4.   Dodacie podmienky

4.1.     Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet predaja kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá predmet predaja dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu predmetu predaja pre kupujúceho.

4.2.     Dodaný predmet predaja je kupujúci povinný prevziať. Ak kupujúci riadne dodaný predmet predaja neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na odoslanie.

4.3.     Predávajúci môže dodať predmet predaja kupujúcemu najneskôr do 30 dní  od uzatvorenia kúpnej zmluvy a v prípade, keď je alebo má byť kúpna cena alebo záloha zaplatená vopred, do 30 dní  odo dňa zaplatenia kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Presný termín dodania v rámci tejto lehoty oznámi kupujúcemu predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu predmetu predaja pre kupujúceho, a to  telefonicky alebo e-mailom.

4.4.     Kupujúci je pri prevzatí predmetu predaja od dopravcu vykonávajúceho prepravu predmetu predaja na miesto určenia povinný skontrolovať neporušenosť obalu predmetu predaja, pričom ak pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu predmet predaja prevziať a je povinný predávajúceho bezodkladne informovať o dôvodoch, pre ktoré predmet predaja neprevzal. V prípade prevzatia takej zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, kedy kupujúci oprávnene odmietol prevzatie predmetu predaja. Ak zásielka obsahujúca predmet predaja nevykazuje nijaké znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky kupujúci kontrolou predmetu predaja zistí, že predmet predaja je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, je kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť predávajúcemu, inak zodpovedá za škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V ďalšom sa nároky kupujúceho riešia v reklamačnom konaní.

5.   Prechod nebezpečenstva škody na predmete predaja a prechod vlastníckeho práva k predmetu predaja, výhrada vlastníctva

5.1.     Nebezpečenstvo škody na predmete predaja prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu predaja kupujúcim. Ak však kupujúci v rozpore s kúpnou zmluvou predmet predaja neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na predmete predaja v okamihu, kedy kupujúci odmietol prevziať predmet predaja alebo dodaný predmet predaja inak neprevzal.

5.2.     Vlastnícke právo k predmetu predaja prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu predaja kupujúcim alebo v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

 

6.   Kúpna cena, platobné podmienky a zľavy

6.1.     Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a náklady na odoslanie,  a to buď platbou vopred (platobnou kartou) alebo platbou pri prevzatí predmetu predaja (na dobierku). Kupujúci si volí spôsob platenia kúpnej ceny pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Predávajúci si však vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zaplatenie kúpnej ceny alebo zálohy na kúpnu cenu vopred, hoci kupujúci zvolil spôsob platenia pri prevzatí predmetu predaja, a to najmä v prípade, keď predmet predaja tvorí väčšie množstvo tovaru alebo tovar vyššej hodnoty; túto požiadavku oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom. V takom prípade sa za dohodnutý spôsob platby považuje spôsob podľa požiadavky predávajúceho. Náklady na odoslanie sú splatné spolu s kúpnou cenou a rovnakým spôsobom. Kupujúci dostane daňový doklad s vyúčtovaním kúpnej ceny a  nákladov na odoslanie spolu s predmetom predaja.

6.2.     Ak kupujúci platí kúpnu cenu, resp. zálohu na kúpnu cenu a náklady na odoslanie vopred, uskutoční kupujúci platbu platobnou kartou. Kúpna cena, resp. záloha na kúpnu cenu a náklady na odoslanie sa považujú za zaplatené v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho. Ak kúpna cena, resp. záloha na kúpnu cenu a náklady na odoslanie nie sú zaplatené do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri dohodnutom spôsobe platby  kúpnej ceny, resp. zálohy na kúpnu cenu a nákladov na odoslanie  vopred, bude predmet predaja dodaný až po tom, čo sú kúpna cena, resp. záloha na kúpnu cenu a náklady na odoslanie kupujúcim v plnej výške zaplatené.

6.3.     Ak sa kúpna cena a náklady na odoslanie platia pri prevzatí predmetu predaja, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu a náklady na odoslanie v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je dopravca vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu predmetu predaja pre kupujúceho. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a náklady na odoslanie pri prevzatí predmetu predaja, môže predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu predmetu predaja pre kupujúceho odmietnuť vydať predmet predaja kupujúcemu a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na odoslanie vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy mu predmet predaja nebol vydaný z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny a/alebo nákladov na odoslanie.

6.4.     Predávajúci môže pri predaji tovaru ponúkať tovar za nižšiu cenu než je cena, za ktorú sa tovar bežne ponúka. Predávajúci môže ďalej ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu iba tovar určitých parametrov, veľkostí, farieb alebo úžitkových vlastností. Pri tovare, na ktorý sa poskytuje zľava, je výslovne uvedená cena tovaru pred zľavou a cena tovaru po zľave. Predávajúci dodáva tovar za nižšiu cenu iba do vypredania skladových zásob tohto tovaru. Ak po uzatvorení kúpnej zmluvy vyjde najavo, že predmet predaja nemožno dodať za nižšiu cenu, lebo došlo k vypredaniu skladových zásob, je predávajúci povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť, pričom ak kupujúci nemá záujem o dodanie predmetu predaja za bežnú cenu, majú kupujúci aj predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

7.   Používanie a údržba tovaru

7.1.     Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám používateľa tovaru. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob údržby tovaru. Iba tovar dobre zvolený z funkčného, sortimentového a veľkostného hľadiska je predpokladom na naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

7.2.     Ak je spôsob používania predmetu predaja stanovený v návode na používanie, je kupujúci povinný zoznámiť sa s týmto návodom skôr, ako začne predmet predaja používať.

7.3.     Po celý čas používania zakúpeného tovaru je nutné venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Predovšetkým je nutné zvážiť všetky faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel. Vplyv prostredia a okolnosti používania, ktoré môžu znižovať životnosť tovaru, pričom predávajúci za ne nemôže niesť zodpovednosť (napr. používanie nevhodných deodorantov, nadmerná potivosť, nadmerné trenie odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií používateľa, kontakt tovaru s predmetmi s ostrými hranami, ako sú hodinky, tašky, kľúče, ťažké predmety vo vreckách a pod.), rovnako ako nevhodne zvolená veľkosť tovaru, nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Takisto vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

7.4.     Ďalšou podmienkou nutnou na zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Životnosť tovaru a odevných súčastí je ovplyvnená spôsobom ich používania a údržby. Pri údržbe tovaru treba dodržiavať vhodné postupy v zhode so symbolmi uvedenými na vnútornej etikete tovaru. Pri intenzívnom či nevhodnom používaní alebo nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť tovaru dosiahnuť záručnú lehotu a môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu tovaru bežným opotrebovaním (ako napr. častým nosením, praním, sušením a žehlením).

7.5.     Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu kupujúceho alebo tretej osoby.

 

8.   Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačné podmienky – reklamačný poriadok

8.1.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predmetu predaja, ak sa vyskytnú na predmete predaja pri prevzatí predmetu predaja, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka ak je kupujúci podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je kupujúci spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v kúpnej zmluve.

8.2.     Kupujúci je povinný vykonať kontrolu predmetu predaja pri prevzatí predmetu predaja, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí predmetu predaja.

 

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

8.3.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet predaja je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predmet predaja má akosť a úžitkové vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, opisované predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé. Ak predmet predaja pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu predmet predaja uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou predmetu predaja, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím predmetu predaja o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia predmetu predaja, sa považuje za rozpor jestvujúci už pri jeho prevzatí kupujúcim, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

8.4.     Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci riadne prevzal dodaný predmet predaja. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie do termínu, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného výrobku, začne záručná doba plynúť odznova, a to od prevzatia nového tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje iba na vymenenú súčasť predmetu predaja.

8.5.     Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

8.6.     V prípade výskytu vád predmetu predaja má kupujúci práva podľa § 622 a 623 ObčZ. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu predmetu predaja alebo výmenu súčasti predmetu predaja, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo výmenu súčasti veci  alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak

a)  reklamácia nebola vybavená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode o lehote vybavenia reklamácie, alebo

b)  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád predmet predaja riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej lehote už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí predmet predaja vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

8.7.     Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol predmet predaja riadne používaný ako bezchybný výrobok, má kupujúci právo požadovať výmenu výrobku za nový, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo ak jej odstránenie, s prihliadnutím na všetky rozhodné okolností, nie je účelné. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni predmet predaja riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

8.8.     Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom

8.9.     Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že predmet predaja bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania predmetu predaja.

8.10.  V ostatnom upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým potom nároky kupujúceho z vád predmetu predaja, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ. Lehota na vybavenie reklamácie podľa ustanovenia ods. 8.5. obchodných podmienok sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

 

Spoločné ustanovenia

8.11.  Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese kontaktného miesta, na adrese sídla predávajúceho  alebo v ktorejkoľvek značkovej predajni predávajúceho v Slovenskej republike na adresách uvedených na  www.blazek.sk . Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila a súčasne predávajúcemu zaslať späť vadný  tovar. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

8.12.   Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty,  predmet predaja, dátum a miesto  prevzatia predmetu predaja a označí reklamovanú vadu predmetu predaja. Kupujúci  k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný predmet predaja v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt.  Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia predmetu predaja sa kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

8.13.  Osoba určená predávajúcim na vybavenie reklamácie doručí kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, určí spôsob vybavenia reklamácie a po vybavení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o spôsobe riešenia  reklamácie, ako aj o potvrdenie o vykonaní prípadnej opravy a o trvaní reklamačného konania.

8.14.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku, ako aj v dôsledku nevhodnej údržby a používania v rozpore so stanoveným účelom. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.

8.15.  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností tovaru, z neodborného používania tovaru alebo nesprávnej manipulácie s tovarom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

8.16.  Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný predmet predaja odoslať kupujúcemu na adresu  uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie kupujúci pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na túto adresu, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Predávajúci je  povinný po vybavení reklamácie predmet predaja prevziať. Ak je kupujúci  s prevzatím predmetu predaja v omeškaní, potom je povinný nahradiť predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením predmetu predaja, a to v paušálnej sume 4 EUR za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím predmetu predaja dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, potom odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie, je predávajúci oprávnený a zmocnený v mene kupujúceho zabezpečiť likvidáciu predmetu predaja.

8.17.  Ak kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je predávajúci povinný odoslať predmet predaja kupujúcemu iba s podmienkou, že mu  kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

8.18.  Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

 

9.   Alternatívne riešenie sporov

9.1.     V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2.     Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie Predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu

 

10.   Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Predávajúci týmto informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o jeho práve odstúpiť od kúpnej zmluvy a  o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva:

10.1.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa  prevzatia predmetu predaja.

Predmet predaja sa pre tento účel považuje za prevzatý okamihom, ak kupujúci  alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 a/  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia

tovaru ktorý bol dodaný ako posledný,

b/ dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu

alebo kusu,

c/ tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného

tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci  však nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonom stanovených prípadoch ani  od kúpnej

zmluvy ktorej predmetom bola dodávka  tovaru upraveného podľa osobitných požiadaviek

kupujúceho alebo  tovaru vyrobeného na  mieru  alebo tovaru určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je tu.

 

10.2.     Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu písomne listom na adresu sídla predávajúceho Blažek Slovakia, s.r.o. Einsteinova 18, 851 01 Bratislava alebo na adresu kontaktného miesta alebo e-mailom na adresu eshop@blazek.sk. Lehota   na  odstúpenie  od  zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť Formulár, ktorý na tento účel poskytuje predávajúci kupujúcemu a je priložený k týmto obchodným podmienkam.

10.3.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu predmet predaja v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom  a dokumentáciou a s dokladom o predaji. Vrátenie predmetu predaja zabezpečuje kupujúci jeho odoslaním poštou  na adresu sídla predávajúceho Blažek Slovakia, s.r.o. Einsteinova 18, 851 01 Bratislava alebo na adresu kontaktného miesta Logistické centrum Blažek, Pointparks D8, hala DC05, Ke Zdibsku 620, 250 66 Zdiby, Česká republika.

10.4.     Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením predmetu predaja predávajúcemu.  Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na účet predávajúceho.

10.5.     Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na odoslanie, a to  rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu  kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť  dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ktorý je drahší ako ponúka predávajúci.  Predávajúci vráti kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu kupujúci  tovar doručí, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V  prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného predmetu predaja alebo v prípade, ak má predávajúci pohľadávky voči kupujúcemu, bude vracaná suma primerane znížená (zápočet sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vracaného poškodeného alebo nekompletného predmetu predaja, resp. zápočet pohľadávky predávajúceho).

  

11.   Ochrana a spracúvanie osobných údajov

11.1.  Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo z  predzmluvných vzťahov alebo z rokovania o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho.  Na iné spracúvanie osobných údajov  kupujúceho je predávajúci oprávnený iba so súhlasom kupujúceho. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

11.2.  Označením na objednávke súhlasu so spracúvaním osobných údajov/ odoslaním objednávky udeľuje kupujúci dobrovoľný súhlas predávajúcemu - spoločnosti Blažek Slovakia s.r.o. so spracúvaním jeho osobných údajov  podľa zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov, v platnom znení, v rozsahu údajov ktoré kupujúci predávajúcemu poskytol, najmä  titul,  meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru,  telefonický kontakt, e-mailový kontakt a údajov ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim,  a to v automatizovane vedenej databáze predávajúceho ako prevádzkovateľa a sprostredkovateľov predávajúceho - spoločnosti BLAŽEK PRAHA a.s., IČ 25624407, so sídlom Praha 10 − Hostivař, U továren 261, PSČ 102 00, ČR  a spoločnosti CORTEX, spol. s r.o., IČ 47125616, so sídlom Praha 9, U Elektry 974/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9, ČR, s ktorými predávajúci uzatvorí zmluvu.  Osobné údaje budú spracúvané  na účely vzájomnej komunikácie, vrátane elektronickej komunikácie, na účely zasielania obchodných informácií, ponúk obchodu alebo služby, katalógov a reklamných materiálov predávajúceho a na obchodné a marketingové účely predávajúceho, ako aj na obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci dobrovoľne na neurčitý čas a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas predávajúcemu, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru,  poskytol tretej strane ktorá zabezpečuje alebo vykonáva doručovanie objednaného tovaru do miesta určenia.

11.3.  Kupujúci má všetky práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ustanovením
§ 28.   Kupujúci  má právo na prístup k svojím osobným údajom; na  základe písomnej žiadosti  môže vyžadovať od predávajúceho  potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o zdroji týchto osobných údajov, zoznam jeho osobných údajov ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona. Kupujúci má právo u predávajúceho písomne namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo  budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,  písomne namietať voči využívaniu v zákone uvedených  osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu.  V prípade, že kupujúci má podozrenie, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,  môže podať na  Úrad na  ochranu osobných údajov návrh na začatie konania.

11.4.  Označením na objednávke súhlasu/ odoslaním objednávky kupujúci súčasne udeľuje predávajúcemu podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,  súhlas na komunikáciu na účely priameho marketingu.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1.  Ak z kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre tento úkon neurčuje písomnú formu,  potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke,  ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

12.2.  Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok, a to v elektronickej forme, v trvaní štyroch rokov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

12.3.  Tieto obchodné podmienky obsahujú  aj informácie predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. určené kupujúcemu ktorý je spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

12.4.  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13. 6. 2014 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, vrátane nákladov na odoslanie, bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie obchodných podmienok bude zverejnené na adrese www.blazek.sk.