Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Podmienkou nákupu v internetovom obchode Blažek Slovakia, s.r.o. na internetových stránkach
www.blazek.sk je akceptácia týchto Obchodných podmienok internetového obchodu Blažek Slovakia,
s.r.o (ďalej len „Internetový obchod“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok (článok
8) a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci
odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že sa s Obchodnými
podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí a vyslovene ich prijíma.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Predávajúci - obchodná spoločnosť Blažek Slovakia,
s.r.o. so sídlom Bratislava, Einsteinova18, PSČ 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sro vložka 34659/B, identifikačné číslo 35917962, DIČ: 2021937720, bankové
spojenie: ČSOB, a.s., č. ú.: 4020048966/8210, IBAN: SK9075000000004020048966, BIC:CEKOSKBX, e-mail:
eshop@blazek.sk, telefónne číslo +420 284 682 396 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného
operátora) kontaktné miesto / korešpondenčná adresa: BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo nám. 16, 170
00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 220 873 100 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného
operátora), zaoberajúci sa najmä výrobou a predajom textílií, textilných výrobkov, odevov, odevných
doplnkov, odevných ozdôb a obuvi.

1.2. Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na týchto
internetových stránkach sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými
a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3. Tieto obchodné podmienky platia pre objednávanie a predaj Tovaru prostredníctvom
Internetového obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a
Kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.4. Komunikácia s Kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.

1.5. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú spravovať právom platným
v Slovenskej republike.

1.6. Na výkon dozoru a kontroly nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58272172, 02/58272104, fax 02/58272170.

1.7. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy: informácie o
jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú pre Kupujúceho podrobne popísané
prostredníctvom portálu Internetového obchodu priamo v priebehu objednávania Tovaru.

1.8. Údaj o možnostiach zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dať pred podaním
objednávky: Pred dokončením objednávky má Kupujúci vždy možnosť vrátiť sa o krok späť a opraviť
chybu vzniknutú pri realizácii objednávky, najmä upraviť množstvo objednávaného Tovaru či pridať ďalší
výrobok. Celá objednávka bude následne automaticky aktualizovaná.

2. Definície pojmov

2.1. „Obchodné podmienky“ – sú tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový
obchod (e-shop) Blažek Slovakia, s.r.o..

2.2. „Internetový obchod“ – je server na adrese www.blazek.sk, prostredníctvom ktorého sa
zabezpečuje nákup a predaj Tovaru Predávajúceho.

2.3. „Tovar“ – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v Internetovom obchode, najmä textílie,
textilné výrobky, odevy, odevné doplnky, odevné súčasti, odevné ozdoby a obuv. Každá hnuteľná vec

je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a objednávacím číslom a je vyobrazená na
fotografii. Táto fotografia nezohľadňuje všetky farebné ani veľkostné varianty, v ktorých je Tovar
v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom Tovare je takisto uvedená jeho špecifikácia a úžitkové
vlastnosti, prípadne aj farebné a veľkostné zhotovenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru. Informácia
o dostupnosti Tovaru „skladom“ je len orientačná, pretože stav skladom dostupného Tovaru je priebežne
aktualizovaný v nadväznosti na realizované predaje a informácie o dostupnosti, resp. nedostupnosti
Tovaru skladom sa tak môžu v Internetovom obchode objaviť s určitým časovým oneskorením. V prípade
skladovej nedostupnosti Tovaru, ohľadom ktorého bola uzavretá Kúpna zmluva, Predávajúci bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, objednávku odmietne.

S výnimkou (i) odmietnutia objednávky Predávajúcim alebo (ii) vypredania zásob, dodá Predávajúci
Kupujúcemu Tovar v rozsahu drobných dodatkov či odchýlok, ktoré podstatne nemenia podmienky
ponuky poslanej s objednávkou.

2.4. „Predávajúci“ – Blažek Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislava, Einsteinova 18, PSČ 851 01, telefónne
číslo +420 284 682 396 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora), e-mail:
eshop@blazek.sk

2.5. „Kupujúci“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu
uzatvorí s predávajúcim Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúcim môže byť
Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

2.6. „Podnikateľ“ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

2.7. „Spotrebiteľ“ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.8. „Kúpna zmluva“ – zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom
Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Predmetu predaja za Kúpnu cenu. Na základe
Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje
Predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená
medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObčZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je Kúpna zmluva
uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ObchZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl.. Zmluva je uzatvorená
v slovenskom jazyku.

2.9. „Spotrebiteľská zmluva“ - Kúpna zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

2.10 „Predmet predaja“ – Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci
kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

2.11 „Kúpna cena“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj Tovaru a ktorá je uvedená v ponuke
Internetového obchodu pri Tovare, a to vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

2.12 „Náklady na odoslanie“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za odoslanie Tovaru (doprava,
poštovné, balné, dodanie a iné náklady a poplatky) do Miesta určenia, vo výške uvedenej v aktuálnom
sadzobníku Nákladov na odoslanie.

2.13. „Celková cena Tovaru“ – súčet Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie.

2.14. „Miesto určenia“ – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kam má
Predávajúci odoslať Predmet predaja.

3. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3.1. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci je Predávajúcim o
prijatí objednávky automaticky informovaný elektronickou poštou. Táto informácia o prijatí objednávky
je akceptáciou návrhu Kúpnej zmluvy. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné aj vtedy, keď
Kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu alebo ju zadá v chybnom formáte. Predávajúci je v závislosti
od charakteru obchodu oprávnený žiadať Kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom,
napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak v takom prípade Kupujúci objednávku požadovaným
spôsobom nepotvrdí v stanovenom termíne, považuje sa objednávka za neplatnú a Kúpna zmluva za
neuzatvorenú.

3.2. Kúpna zmluva je, s ďalej uvedenou výnimkou, uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej
objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné
údaje Predávajúceho a Kupujúceho, druh Tovaru, konfekčnú veľkosť Tovaru, materiálový variant Tovaru,
Miesto určenia, Kúpnu cenu Tovaru, Celkovú cenu Tovaru, spôsob platby a súhlas s Obchodnými
podmienkami, odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom internetových stránok www.blazek.sk
a odoslanou informáciou Predávajúceho o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou
uskutočnenej objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť Celkovú cenu Tovaru.

3.3. Ak zákon neustanovuje inak, platí, že ak vyjde po uzavretí Kúpnej zmluvy najavo, že dodanie
Predmetu predaja nie je možné, pretože Predmet predaja neexistuje a nie je možné ho zaopatriť, alebo
dodanie Predmetu predaja síce je možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými
ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď Predmet predaja nie je skladom, alebo plnenie nie je možné
poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

4. Dodacie podmienky

4.1. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja
Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá Predmet predaja dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu
Predmetu predaja pre Kupujúceho.

4.2. Možnosti doručení: Předmět prodeje bude Kupujícímu doručen způsobem dle jeho volby,
přičemž si může vybrat z následujících možností:

a) Osobní odběr na zvolené provozovně Prodávajícího

b) Doručení Předmětu prodeje prostřednictvím dopravní společnosti zajišťující přepravu Předmětu
prodeje pro Kupujícího

4.3. Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať, s výnimkou uvedenou v bode 4.4.. Ak
Kupujúci riadne dodaný Predmet predaja neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej
zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na odoslanie.

4.4. Predávajúci môže dodať Predmet predaja Kupujúcemu najneskôr do šiestich týždňov od
uzatvorenia Kúpnej zmluvy a v prípade, keď je alebo má byť Kúpna cena alebo záloha zaplatená
vopred, do šiestich týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Ak je Kupujúcim
Spotrebiteľ, Predávajúci dodá Predmet Predaja Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia
Kúpnej zmluvy, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Presný termín dodania v rámci tejto lehoty
oznámi Kupujúcemu Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Predmetu predaja pre
Kupujúceho, a to telefonicky alebo e-mailom.

4.5. Kupujúci je pri prevzatí Predmetu predaja od dopravcu vykonávajúceho prepravu Predmetu
predaja na Miesto určenia povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja, pričom ak pri
kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo
zdeformovaná, nemusí zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný Predávajúceho
bezodkladne informovať o dôvodoch, pre ktoré Predmet predaja neprevzal. V prípade prevzatia takej
zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak zákon neustanovuje inak,
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci
oprávnene odmietol prevzatie Predmetu predaja. Ak zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje

nijaké znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky Kupujúci kontrolou
Predmetu predaja zistí, že Predmet predaja je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri
preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch
pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak zodpovedá za škodu,
ktorá Predávajúcemu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, uvedený
postup má pre Spotrebiteľa odporúčací charakter. V ďalšom sa nároky Kupujúceho riešia v reklamačnom
konaní.

5. Prechod nebezpečenstva škody na Predmete predaja a prechod vlastníckeho práva k Predmetu
predaja, výhrada vlastníctva

5.1. Nebezpečenstvo škody na Predmete predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho
v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim. Ak má Kupujúci prevziať vec od tretej osoby,
prechádza na neho nebezpečenstvo škody okamihom, kedy mohol s vecou nakladať, nie však skôr než
v dobe určenej ako čas plnenia.

5.2. Vlastnícke právo k Predmetu predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu
prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim alebo v okamihu úplného zaplatenia Kúpnej ceny Tovaru, a to
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

6. Kúpna cena, Náklady na odoslanie, Celková cena Tovaru, platobné podmienky a zľavy

6.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie, a
to buď platbou vopred (platobnou kartou) alebo platbou pri prevzatí Predmetu predaja (na dobierku).
Kupujúci si volí spôsob platenia Kúpnej ceny pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Ak zákon neustanovuje inak,
Predávajúci si však vyhradzuje právo odmietnuť bez zbytočného odkladu objednávku v prípade, keď je
Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie Kúpnej ceny alebo zálohy na Kúpnu cenu vopred, a to
hlavne v prípade, že Predmet predaja tvorí väčšie množstvo Tovaru alebo Tovar vyššej hodnoty, pričom
Kupujúci uviedol ako spôsob platenia platbu pri prevzatí Predmetu predaja a neakceptoval požiadavku
Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny platbou vopred. Náklady na odoslanie sú splatné spolu
s Kúpnou cenou a rovnakým spôsobom. Kupujúci dostane daňový doklad s vyúčtovaním Kúpnej ceny a
Nákladov na odoslanie spolu s Predmetom predaja. Pred odoslaním objednávky bude Kupujúci
prostredníctvom portálu Internetového obchodu oboznámený s kompletnou špecifikáciou sumy
Celkovej ceny Tovaru, a to Kúpnej ceny, vrátane uvedenia najmä ceny Tovaru, DPH, ceny vrátane DPH,
ako aj nákladov na odoslanie, vrátane všetkých poplatkov, nákladov na dopravu či akýchkoľvek iných
súvisiacich nákladov. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu
potvrdzuje, že bol s kompletnou špecifikáciou Celkovej ceny Tovaru oboznámený.

6.2. Ak Kupujúci platí Kúpnu cenu, resp. zálohu na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie vopred,
uskutoční Kupujúci platbu platobnou kartou. Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na
odoslanie sa považujú za zaplatené v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový
účet Predávajúceho. Ak Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie nie sú
zaplatené do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená Kúpna zmluva, má Predávajúci právo od Kúpnej
zmluvy odstúpiť. Pri dohodnutom spôsobe platby Kúpnej ceny, resp. zálohy na Kúpnu cenu a Nákladov
na odoslanie vopred, bude Predmet predaja dodaný až po tom, čo sú Kúpna cena, resp. záloha na
Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie Kupujúcim v plnej výške zaplatené.

6.3. Ak sa Kúpna cena a Náklady na odoslanie platia pri prevzatí Predmetu predaja, je Kupujúci
povinný uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je dopravca
vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu
Predmetu predaja pre Kupujúceho. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu a/alebo Náklady na odoslanie pri
prevzatí Predmetu predaja, môže Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Predmetu
predaja pre Kupujúceho odmietnuť vydať Predmet predaja Kupujúcemu a Predávajúci je oprávnený
odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na
odoslanie vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy mu Predmet predaja nebol
vydaný z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny a/alebo Nákladov na odoslanie.

 

6.4. Predávajúci môže pri predaji Tovaru ponúkať Tovar za nižšiu cenu než je cena, za ktorú sa Tovar
bežne ponúka. Predávajúci môže ďalej ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu iba Tovar určitých parametrov,
veľkostí, farieb alebo úžitkových vlastností. Pri Tovare, na ktorý sa poskytuje zľava, je výslovne uvedená
cena Tovaru pred zľavou a cena Tovaru po zľave. Predávajúci dodáva Tovar za nižšiu cenu iba do
vypredania skladových zásob tohto Tovaru. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Predmet
predaja nemožno dodať za nižšiu cenu, lebo došlo k vypredaniu skladových zásob, je Predávajúci
povinný túto skutočnosť Kupujúcemu oznámiť, pričom ak Kupujúci nemá záujem o dodanie Predmetu
predaja za bežnú cenu, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho nesie Kupujúci náklady za vrátenie Predmetu
predaja.

6.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho vráti Predávajúci Kupujúcemu peňažné
prostriedky, ktoré Predávajúci od Kupujúceho na základe zmluvy prijal, prípadne znížené o adekvátnu
sumu zodpovedajúcu opotrebeniu Tovaru.

7. Používanie a údržba Tovaru

7.1. Pri výbere Tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám
používateľa Tovaru. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie,
materiálové zloženie a spôsob údržby Tovaru. Iba Tovar dobre zvolený z funkčného, sortimentového a
veľkostného hľadiska je predpokladom na naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.

7.2. Ak je spôsob používania Predmetu predaja stanovený v návode na používanie, je Kupujúci povinný
zoznámiť sa s týmto návodom skôr, ako začne Predmet predaja používať.

7.3. Po celý čas používania zakúpeného Tovaru je nutné venovať dostatočnú pozornosť základným
pravidlám používania tohto Tovaru. Predovšetkým je nutné zvážiť všetky faktory, ktoré nepriaznivo
ovplyvňujú plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku,
používanie výrobku na nevhodný účel. Vplyv prostredia a okolnosti používania, ktoré môžu znižovať
životnosť Tovaru, pričom Predávajúci za ne nemôže niesť zodpovednosť (napr. používanie nevhodných
deodorantov, nadmerná potivosť, nadmerné trenie odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií
používateľa, kontakt Tovaru s predmetmi s ostrými hranami, ako sú hodinky, tašky, kľúče, ťažké predmety
vo vreckách a pod.), rovnako ako nevhodne zvolená veľkosť Tovaru, nemôžu byť dôvodom na neskoršiu
reklamáciu. Takisto vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do
používania, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

7.4. Ďalšou podmienkou nutnou na zachovanie dobrého stavu Predmetu predaja a jeho funkčnosti je
jeho pravidelná údržba. Treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne
skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Životnosť Tovaru a odevných súčastí je ovplyvnená
spôsobom ich používania a údržby. Pri údržbe Tovaru treba dodržiavať vhodné postupy v zhode so
symbolmi uvedenými na vnútornej etikete Tovaru. Pri intenzívnom či nevhodnom používaní alebo
nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť Predmetu predaja dosiahnuť záručnú dobu a môže
dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu Predmetu predaja bežným opotrebovaním (ako napr. častým
nosením, praním, sušením a žehlením).

7.5. Za vadu Predmetu predaja nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu
záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo
nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku
akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu Kupujúceho alebo tretej
osoby.

8. Zodpovednosť za vady, záruka - reklamačný poriadok

8.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete
predaja pri prevzatí Predmetu predaja, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení
obchodného zákonníka ak je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho

zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel
stanovených v Kúpnej zmluve.

8.2. Kupujúci vykoná kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja, a ak to nie je možné,
bez zbytočného odkladu po prevzatí Predmetu predaja.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom

8.3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Predmet predaja je pri prevzatí Kupujúcim v zhode
s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že Predmet predaja má
akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, opisované Predávajúcim alebo očakávané na
základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu
obvyklé. Ak Predmet predaja pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo
na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Predmet predaja uviedol do stavu
zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Predmetu predaja,
alebo jeho opravou, prípadne aby Predávajúci poskytol Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny; v
prípade podstatného porušenia zmluvy má Kupujúci tiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.4. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je Predávajúcim na
Tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci riadne
prevzal dodaný Predmet predaja. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie
do termínu, kedy bol Kupujúci povinný Predmet predaja prevziať po vybavení reklamácie. Ak je
výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného Predmetu predaja, začne záručná doba
plynúť odznova, a to od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba
vzťahuje iba na vymenenú súčasť Predmetu predaja.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho
za vady Predmetu predaja ( ďalej len „reklamácia“ ) podľa § 622 a 623 ObčZ.

Podľa §622 ObčZ., ak Predmet predaja má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Predmetu predaja, alebo ak sa vada týka
len súčasti Predmetu predaja, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu Predmetu predaja alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto
odstránenia vady vymeniť vadný Predmet predaja za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.

Podľa § 623 ObčZ., ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet predaja
mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja alebo má právo
od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, no Kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Predmet predaja riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Predmetu
predaja.

8.6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď,
v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu
predaja, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.7. V prípade uplatnenia práva na odstránenie vady opravou Predmetu predaja, má Kupujúci právo,
aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za
odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad,
funkcia a kvalita výrobku.

Ak nebola reklamácia vybavená opravou Predmetu predaja v lehote do 30 kalendárnych dní, po
uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja za nový bezvadný alebo má právo
verze_230701 7

 

od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Kupujúci, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej
vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád Predmet predaja riadne užívať. O opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej
dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí Predmet predaja vtedy, keď v čase
uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu
predmetu reklamácie - Predmetu predaja, Predávajúcim dôjde neskorší deň, ako je deň uplatnenia
reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu
reklamácie Predávajúcim.

8.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie; najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej
vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom

8.9. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že
Predmet predaja bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si
obvyklé vlastnosti. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, záručná doba je 24 mesiacov a plynie
odo dňa dodania Predmetu predaja.

8.10. V ostatnom upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým potom
nároky Kupujúceho z vád Predmetu predaja, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ. Lehota 30 kalendárnych
dní na vybavenie reklamácie podľa ustanovenia ods. 8.7 Obchodných podmienok sa považuje za
primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ. Kupujúci môže
uplatniť nárok na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

Spoločné ustanovenia

8.11. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese kontaktného miesta, na adrese sídla Predávajúceho
alebo v ktorejkoľvek značkovej predajni Predávajúceho v Slovenskej republike na adresách uvedených
na www.blazek.sk. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada
objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním Predmetu predaja môže zapríčiniť
prehĺbenie vady, znehodnotenie Predmetu predaja a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

8.12. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu
elektronickej pošty, Predmet predaja, dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja a označí
reklamovanú vadu Predmetu predaja. Kupujúci k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto
prevzatia Predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný Predmet predaja v
kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu
osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja sa Kupujúci vystavuje riziku nepreukázania
včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

8.13. Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, kedy
uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, a po vybavení reklamácie vystaví potvrdenie o spôsobe
vybavenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania.

8.14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného
používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku, ako aj v dôsledku nevhodnej
údržby a používania v rozpore so stanoveným účelom. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z Kúpnej
ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.

 

8.15. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností Tovaru,
z neodborného používania Predmetu predaja alebo nesprávnej manipulácie s Predmetom predaja Na
vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

8.16. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Predmet predaja odoslať Kupujúcemu na
adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie Kupujúci pri uplatnení
reklamácie inú adresu, tak na túto adresu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci
je povinný po vybavení reklamácie Predmet predaja prevziať. Ak je Kupujúci s prevzatím Predmetu
predaja v omeškaní, potom je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením
Predmetu predaja, a to v paušálnej sume 4 EUR za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní
s prevzatím Predmetu predaja dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie
oznámené, a ak nebolo možné Kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, tak odo dňa, kedy uplynula
lehota na vybavenie reklamácie, je Predávajúci oprávnený a splnomocnený v mene Kupujúceho
zabezpečiť likvidáciu Predmetu predaja.

8.17. Ak Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie,
potom je Predávajúci povinný odoslať Predmet predaja Kupujúcemu iba s podmienkou, že mu Kupujúci
vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

8.18. Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach
platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov – ak kupujúcim je Spotrebiteľ, vybavovanie sťažností
a podnetov

9.1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho
so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim,
Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je
možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný
inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov,
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii)
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný
na stránke http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom Kupujúci má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd
tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského
sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak
ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia
sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediáciiani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e)
Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie
návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke
Predávajúceho www.blazek.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1
a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s
predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

9.3. Kupujúci sa môže so svojou sťažnosťou, resp. podnetom týkajúcim sa porušenia jeho práva, obrátiť
na Predávajúceho, príp. na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A,
P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava.

10. Odstúpenie Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy

Predávajúci Blažek Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislava, Einsteinova18, PSČ 851 01, týmto informuje
Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, o jeho práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy a o podmienkach, lehote
a postupe pri uplatňovaní tohto práva:

10.1. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
a bez akejkoľvek sankcie v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia Predmetu predaja.

Predmet predaja sa pre tento účel považuje za prevzatý okamihom, ak Kupujúci alebo ním určená
osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný Tovar, alebo ak sa

a) Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
Tovaru ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo kusu,

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.2. Kupujúci , ktorý je Spotrebiteľom však nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola
dodávka Tovaru upraveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na
mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.

10.3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúci oznámi Predávajúcemu písomne listom na adresu sídla
predávajúceho Blažek Slovakia, s.r.o. Einsteinova 18, 851 01 Bratislava alebo na adresu kontaktného
miesta alebo e-mailom na adresu eshop@blazek.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný
deň lehoty. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť Formulár, ktorý na tento účel poskytuje
Predávajúci Kupujúcemu a je priložený k týmto obchodným podmienkam.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je tu.

10.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja v stave, v akom ho prevzal, teda nepoužitý
a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a s dokladom o predaji.
Vrátenie Predmetu predaja zabezpečuje Kupujúci jeho odoslaním poštou na adresu sídla
predávajúceho Blažek Slovakia, s.r.o. Einsteinova 18, 851 01 Bratislava. alebo na adresu kontaktného
miesta Logistické centrum Blažek, Pointparks D8, hala DC05, Ke Zdibsku 620, 250 66 Zdiby, Česká republika.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Predmet predaja odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty. Kupujúci môže Predmet predaja taktiež odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla
Predávajúceho.
verze_230701 10

 

10.5. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením Predmetu
predaja Predávajúcemu a taktiež aj náklady na vrátenie Predmetu predaja, ktorý vzhľadom na jeho
povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na
účet Predávajúceho.

10.6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Nákladov na odoslanie,
a to rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala
platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci nie
je povinný vrátiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ktorý je
drahší ako ponúka Predávajúci. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť Kúpnu cenu aj v hotovosti v
prípade, že je Predmet predaja vrátený jeho odovzdaním v prevádzke Predávajúceho. Predávajúci vráti
Kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu
Kupujúci Predmet predaja doručí, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Predmetu predaja späť
Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Predmetu predaja, ktoré vzniklo v dôsledku
zaobchádzania s Predmetom predaja iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností
a funkčnosti Predmetu predaja. Ak zákon neustanovuje inak, v prípade vrátenia poškodeného alebo
nekompletného Predmetu predaja alebo v prípade, ak má Predávajúci pohľadávky voči Kupujúcemu,
bude vracaná Kúpna cena primerane znížená (zápočet sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty
vracaného poškodeného alebo nekompletného Predmetu predaja, resp. zápočet pohľadávky
Predávajúceho).

11. Poučenie Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, o právach pri spracúvaní osobných údajov

11.1. Predávajúci, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len zákon o OOÚ ) a Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady(EÚ) 2016/679 (GDPR). Predávajúci týmto poučením plní svoju informačnú povinnosť voči
Kupujúcemu. Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom, ktorý je pre tento účel dotknutou
osobou, podľa zákona o OOÚ. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná o tejto skutočnosti
Predávajúceho informovať. Predávajúci spracúva osobné údaje získané od Kupujúceho, ktoré sú
potrebné pre účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy. Za správnosť, presnosť a pravdivosť údajov, ktoré
Kupujúci Predávajúcemu poskytol je zodpovedný Kupujúci.

Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, najmä spracovanie, vybavenie a potvrdenie objednávky,
inkaso pohľadávok Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie Predmetu predaja, na účely vybavenia
reklamácií a sťažností Kupujúceho týkajúcich sa práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. Právnym
základom spracúvania je Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Tieto údaje Predávajúci
uchováva po dobu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie posledného z možných práv
zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.

Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä
v oblasti daní, účtovníctva, archivácie. Právnym základom spracúvania sú osobitné predpisy, najmä
zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch
a registratúrach. Tieto údaje Predávajúci uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom,
príp. trestnom konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Predávajúceho. Tieto údaje
Predávajúci uchováva po dobu 5 rokov od dodania Predmetu predaja Kupujúcemu.

Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely predchádzania hackerským útokom.
Právnym základom je oprávnený záujem Predávajúceho, a to zaistenie informačnej bezpečnosti,
zabránenie neoprávneným prístupom a ochrana pred hackerskými útokmi. Tieto údaje Predávajúci
uchováva po celú dobu, po ktorú spracúva osobné údaje o Kupujúcom na iný účel na základe iného
právneho základu.

Medzi spracúvané údaje patria osobné údaje v rozsahu údajov v objednávkovom formulári, dáta o
objednávke a informácie o doprave, dodaní Predmetu plnenia a o platbe.

11.2. Ak má Predávajúci v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel, je povinný pred ďalším
spracúvaním osobných údajov poskytnúť Kupujúcemu informácie o inom účele, právnom základe
a dobe uchovávania osobných údajov, a pre prípad, že zákon požaduje súhlas Kupujúceho so
spracúvaním, tak si tento súhlas vyžiadať od Kupujúceho. Osobným údajom sa rozumie údaj týkajúci sa
identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na
základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú,
genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

11.3. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ktoré
sa ho týkajú. Ak Predávajúci osobné údaje spracúva, má Kupujúci právo získať prístup k týmto osobným
údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu
a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli
osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému
rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov
osobných údajov. Kupujúci má ďalej právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú
presné, resp. ak pominul účel ich spracúvania.

11.4. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol
Predávajúcemu. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď subjekt údajov poskytol osobné údaje na
základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Predávajúci na
základe žiadosti Kupujúceho poskytne Kupujúcemu tieto údaje bez zbytočného odkladu v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné
údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

11.5. Ak sa Kupujúci domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného
a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie
spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom
požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa Kupujúci domnieva, že dochádza
k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na
dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (www.uoou.sk)

11.6. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

- na adrese sídla Predávajúceho: Blažek Slovakia s.r.o., Einsteinova18, Bratislava, PSČ 851 01
- na korešpondenčnej adrese spoločnosti BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16,
170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká Republika
- na telefónnom čísle: +420 284 682 396 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného
operátora),
- na e-mailovej adrese: info@blazek.sk,
- na e-mailovej adrese poverenca pre ochranu osobných údajov (určená zodpovedná
osoba): dpo@blazek.sk.


12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak z Kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú
skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre
tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj
telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným
elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa
považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa
s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná Kupujúcemu na adresu
uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú
v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

12.2. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia Kúpnej zmluvy vrátane Obchodných podmienok, a
to v elektronickej forme, v trvaní štyroch rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Na základe písomnej

žiadosti Kupujúceho poskytne Predávajúci Kupujúcemu v rámci uvedenej lehoty znenie Kúpnej zmluvy
vrátane obchodných podmienok.

12.3. Tieto Obchodné podmienky obsahujú aj informácie Predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, určené Kupujúcemu
ktorý je Spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom
internetového obchodu.

12.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2023 a platia do odvolania.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky, vrátane Nákladov na odoslanie, bez
predchádzajúceho upozornenia.